Home / Ôn thi môn Hóa học / Hóa học lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat (tiếp)

Câu 8: Cho các phản ứng sau:

(1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2 (lò điện); (2) NH3 + O2 (to cao)

(3) Cu(NO3)2 (to cao)    (4) NH4Cl + NaOH.

Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra đơn chất là.

A.(1),(2),(4).    B. (1),(3),(4).

C. (2),(3),(4).    D. (1),(2),(3).

Câu 9: Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. các chất tan có trong dung dịch X là

A. Na3PO4, Na2HPO4 và Na2SO4   B. H3PO4, H2SO4 và Na2SO4

C. Na2HPO4, H3PO4 và Na2SO4   D. Na2HPO4 Na2HPO4 và Na2SO4

Câu 10: cho sơ đò chuyển hóa: P2O5 → X → Y → Z.

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4    B. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4

C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4,   D. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

A. 11,2.   B. 5,6.   C. 10,08.   D. 8,96.

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn 5,42 gam PX3 trong nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Biết rằng H3PO3 là một axit 2 nấc. Công thức của PX3 là

A. PBr3.  B. PI3.   C. PF3.   D. PCl3.

Câu 13: Lấy 124 gam P đem điều chế H3PO4với hiệu suất phản ứng đạt 100%. Thể tích dung dịch H3PO4 35% (D = 1,25 gam/ml) có thể thu được là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

A. 1220ml.  B. 936ml.   C. 1000ml.  D. 896ml.

Câu 14: Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.

a) Giá trị của V là

A. 85.  B. 75.  C. 125.  D. 150.

b) Các muối trong dung dịch X là

A. K2HPO4 và KH2PO4  B. KH2PO4 và K3PO4

C. K3PO4, K2HPO4 và KH2PO4  D. K3PO4 và K2HPO4.

Câu 15: Cho dãy biến hóa sau:

Ca3(PO4)2 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2

Biết hiệu suất 70% khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng đẻ điều chế được 467 gam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên là

A. 800 gam.  B. 350 gam.  C. 400 gam.  D. 700 gam.

Đáp án

8. D 9. A 10. C 11. A 12. A 13. D 14. B 15. A

Check Also

khoathi1 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *