Home / Ôn thi môn Hóa học / Hóa học lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 13: Đại cương về polime (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 13: Đại cương về polime (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 13: Đại cương về polime (Tiếp theo)

Câu 9: Trong số các polime sau: nhựa bakelit (1); polietilen (2); tơ capron (3); poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất thuộc loại polime tổng hợp là

A. (1), (2), (3), (5).   B. (1). (2), (4), (5).

C. (2), (3), (4). (5).   D. (1), (2), (3), (4).

Câu 10: Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?

A. amilozo   B. glicogen.   C. cao su lưu hoá   D. xenlulozo

Câu 11: Cho dãy các polime sau: xenlulozo, amilozó, amilopectin, glicogen, cao su lưu hoá. Số polime trong dãy có cấu trúc mạch không phân nhánh là

A.2.   B.   3.   C.4.   D. 5,

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi.

B. Hầu hết các polime tan trong nước và trong dung môi hữu cơ.

C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên.

Câu 13: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. etan, etilen, toluen   B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren   D. stiren, clobenzen, isopren

Câu 14: Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. số polime tổng hợp trong dãy là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 14: Vật liệu polime

A.3.   B. 4.   C.5.   D. 6.

Câu 15: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.   B. 2,00.   C. 0,80.   D. 1,25.

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá CH4 -> C2H2 -> C2H3Cl -> PVC.

Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4.   B. 448,0.   C. 286,7.   D. 224,0.

Hướng dẫn giải và Đáp án

9-D 10-C 11-A 12-B 13-B 14-B 15-D 16-B

Câu 15:

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 13 dai cuong ve polime tiep theo - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 13: Đại cương về polime (Tiếp theo)

Câu 16:

2CH4 →C2 H2→C2 H4 Cl→PVC

bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 bai 13 dai cuong ve polime tiep theo 1 - Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 13: Đại cương về polime (Tiếp theo)

Check Also

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 4)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 4)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 4) Câu 31: Nếu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *