Home / Ôn thi môn Hóa học / Hóa học lớp 12 / Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Câu 21: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là:

A. 28,89   B. 17,19   C. 31,31   D. 26,69

Câu 22: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chưa (m + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Gía trị của m là:

A. 112,22    B.165,6   C. 123,8   D. 171,0

Câu 23: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là:

A. 13,8    B.12,0   C. 13,1    D. 16,0

Câu 24: Cho dãy các chất: gulucozo, fructozo, saccarozo và glixerol. Số chất trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch xanh lam là:

A. 4   B. 3    C. 2    D. 1

Câu 25: Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T thu được kết quả sau:

– Dung dịch X tạo hợp chất màu xanh đen với dung dịch I2

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 12 số 2 học kì 1 (Phần 3)

– Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2

– Dung dịch Z tham gia phản ứng với nước brom

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. tinh bột, lòng trằng trứng, anilin, glucozo.

B. tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozo.

C. lòng trắng trứng, tinh bột, glucozo, anilin

D. tinh bột, lòng trằng trứng, glucozo, anilin

Câu 26: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác, ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là:

A. W.    B. Cr.    C. Hg    D. Pb.

Câu 27: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al.    B. Mg.   C. Na.    D. Cu.

Câu 28: Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. lon kim loại có tính oxi hoá mạnh nhát trong dãy là

A. Ag+   B. Fe2+   C. K+.   D. Cu2+

Câu 29: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:

A. Na, Cu, Al    B. Fe, Ca, Al.

C.Na,Ca,Zn.    D.Na,Ca,Al.

Câu 30: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HC1, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

A. Al.    B. Zn.    C. Fe.   D. Ag.

Hướng dẫn giải và Đáp án

21-D 22-A 23-D 24-A 25-D
26-C 27-D 28-A 29-D 30-B

Câu 21:

de kiem tra hoa hoc lop 12 hoc ki 1 phan 3 - Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

nH2O = nH+ = 0,09.2 + 0,2 = 0,38 mol

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

bảo toàn khối lượng: m = 13,23 + 0,2.36,5 + 0,4.40 – 0,38.18 = 29,69 gam

Câu 22:

de kiem tra hoa hoc lop 12 hoc ki 1 phan 3 1 - Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Câu 23:

de kiem tra hoa hoc lop 12 hoc ki 1 phan 3 2 - Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Check Also

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 4)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 4)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 4) Câu 31: Nếu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.